Mazmunyň sindikasiýasyna we ony nädip işlemelidigine düşünmek - Semalt synMazmuny birleşdirmek mazmunyňyzyň we SEO strategiýasynyň geljegini aňladyp biler. Munuň nämäni aňladýandygyna düşünmezlik gaty gymmat bolar. Bu makalada, Semalt Mazmun sindikasiýasynyň işiňiz üçin dogry ýa-da dogry däldigini kesgitläniňizde size ýol görkezer. Doneerine ýetirilenden soň, mazmun sindikasiýasynyň esaslaryna düşünersiňiz. Ahyrynda, size nädip başlamalydygymyzy görkezeris.

Gysgaça aýdylanda, mazmun sindikasiýasyny häzirki zaman marketinginiň merkezi sütüni hasaplamak bolar. Birnäçe ýyl bäri bar we häzirki wagtda edýän işine gaty meňzeş rol oýnady. Yllaryň dowamynda tebigaty ähmiýetli bolmak üçin käbir üýtgeşmelerden geçmeli boldy. Ajaýyp mazmuny kesgitleýän elementleriň üýtgemegi bilen mazmun sindikasiýasy hem ösmeli boldy.

Indi bir möhüm nokady aýdyňlaşdyralyň; Bloglaryň we makalalaryň birleşdirilip bilinjek ýeke-täk mazmun görnüşleri bolmagy dogry däl. Aslynda, bloglardan we makalalardan başga-da giň mazmun formatlaryny döretmäge we neşir etmäge kömek edip biljek birnäçe gural bar.

Bizde:
Häzirki zaman dünýämizde mazmunyň gerimi we hili artýar, şeýle hem asmana göterilýär. Dogrusyny aýtsam, mazmun sindikasiýasyny synap görmek üçin has tolgundyryjy wagt bolmady.

Berjek bilimlerimiz bilen, mazmun sindikasiýa strategiýasynyň bir bölegi hökmünde hasaby esasly marketing, niýetli marketing we başga zatlary ulanyp bilersiňiz.

Geliň başlalyň !!!

Mazmuny sindikasiýa näme?

Mazmun sindikasiýasy, has giň tomaşaçylara ýetmegiň usuly hökmünde üçünji tarap platformasynda hususy onlaýn mazmuny neşir etmek prosesi hökmünde kesgitlenip bilner. Mazmuny sindikasiýa, köp sanly maksatlara ýetmek üçin ulanyp boljak ösüş marketing strategiýasy hökmünde işleýär.

Mazmun sindikasiýasy bilen, mazmunyňyzyň görkezilýän tomaşaçylarynyň mukdaryny düýpgöter artdyryp bilersiňiz. Mazmun sindikasiýasy bilen, netijeliligiň açary sizi satyn almak kararyna gelmäge taýyn diňleýjiler bilen baglanyşdyrýan dogry platformany saýlamakdyr.

Hut şol etapda mazmun sindikasiýasynyň hakyky potensialy görünýär. Önümçilik marketingine öwrülýär.

Mazmuny birleşdireniňde, mazmuny sindikasiýa edende ulanýan dürli platformalar bar. Bu platformalar:
  1. Eseri tutuşlygyna neşir ediň.
  2. Redaktirläň we has gysga ediň.
  3. Asyl eserden gysga bölek ýerleşdiriň.
Bu usullaryň hersinde asyl neşir edilen ýerine karzlar berilýär. Syndikasiýa, iki tarap üçinem gowy ýazylan mazmunly zatlary paýlaşmagyň usulydyr. Sindikat täze mazmun alýar we bu mazmuny döreden iş, potensial müşderileriň täze toplumyna birikmäge mümkinçilik alýar.

Mazmun sindikasiýasyndan kim peýda görýär?

Mazmun sindikasiýasynyň netijesinde her bir işde diýen ýaly bir ýa-da birnäçe zat peýdalanar. Dogry we dogry diňleýjiler üçin ýerine ýetirilende, mahabat bermegiň has gowy usulydyr. Şeýle-de bolsa, derrew peýdalary görmek üçin iň oňat ýerleşen ajaýyp we döredijilikli pikirlenýän ýolbaşçylyk mazmunyny döredýän käbir kärhanalar bar.

B2B tehnologiki pudagynyň köpüsi ajaýyp mazmuna eýe, ýöne şeýle mazmuna baha bermek üçin degişli diňleýjiniň ýok ýerinde. Şeýle ýagdaýlarda mazmun sindikasiýasy möhüm täsir edip biler.

Näme üçin web sahypalary mazmun sindikasiýasyny ulanýarlar?

Köp kiçi we orta göwrümli kärhanalar ajaýyp mazmun döretmek üçin köp wagt we serişdeleri sarp edýärler. Mesele, bu mazmuny görkezmek üçin köp tomaşaçy ýetmezçiliginden ybarat. Şeýle ssenariýalarda diňleýjileriniň sanyny gowulaşdyrmak üçin has köp wagt we güýç sarp etmeli bolarlar.

Tomaşaçy bolmasa mazmun marketingi diňe wagt we serişdeleri ýitirmekdir. Emma tolkunlary üýtgedip bilersiňiz.

Mazmun sindikasiýasy bilen, mazmunyňyzdan diňleýjileriniň öňünde goýup, has köp peýdalanmagyňyz üçin üçünji tarapa bil baglap bilersiňiz. Diýmek, mazmunyňyz, mazmunyňyzy okamak isleýän adamlaryň görnüşi bolan ulanyjylaryň köpüsine ýetýär. Netijede, has köp traffik we öwrülişik alarsyňyz.

Kärhanalara belli bir esasy diňleýjiniň arasynda habarlylygy artdyrmaga kömek edýän käbir mazmun sindikasiýa platformalary bar, emma olar özlerini pikir liderleri hökmünde görkezýärler.

Bu strategiýany ulanmak bilen, kärhanalaryň köp mukdarda öňdebaryjylardan peýdalanýandyklary mälimdir. Şeýle hem, kärhanalar niýet we hasap esasly marketing çemeleşmelerini ulanmak arkaly aşaky gatlaklaryny ösdürip bilerler.

Web sahypaňyzdaky mazmuny birleşdirmek, potensial alyjylaryňyz bilen baglanyşjak bolanyňyzda diňe ilkinji ädimdir. Beýleki birnäçe ikinji derejeli peýdalary bar.

Mazmuny sindikasiýa organiki we web häsiýetlerine ugrukdyryjy traffigi ýokarlandyrmaga kömek edýär. Bu, abraýly web sahypasyndaky baglanyşyklar mazmunyňyzdaky ýokary hil derejesini görkezýänligi sebäpli ýüze çykýar.

Mysal:

Mazmun metbugat neşirinde çap edilse, esasy web sahypasynyň yzyna alýan baglanyşyklary domeniň abraýyny ýokarlandyryp biler, bu bolsa esasy web sahypasynyň organiki gözleg sözleri üçin has ýokary bolmagyna kömek eder. Bulardan başga-da, markanyň tanalmagy we onlaýn bolmagy artar. Web sahypasy yzygiderli we hil mazmunyny çap etmegini dowam etdirse, hökmany suratda özüne çekijileri we öwrülişikleri dowam etdirer.

Umuman alanyňda, mazmunyňyzy paýlamak we çap etmek üçin geljekdäki mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşmak we tapmak üçin beýleki pudak hünärmenlerine ýüz tutmak has aňsat bolar. Köp adamly bazarda ünsi çekmek üçin bäsleşýän wagtyňyz, mazmunyňyzy uly we laýyk tomaşaçy görnüşleri bilen birnäçe platformalarda çap etmek, pudagyňyzdaky roluňyzy güýçlendirýär. Bu siziň abraýyňyzy kesgitleýär we markaňyzy tapawutlandyrýar.

Başga bir derejede, mazmun sindikasiýasy guramanyň içinde mazmunyň näderejede möhümdigini görkezýär. Mazmun sindikasiýasy öndürijilik bilen ýakyndan gabat gelende, aşakdaky artykmaçlyklar bilen güýçlenýär:

Mazmunyň gymmatlaýandygyny subut edýär

Mazmuny birleşdirmek, mazmunyň gymmaty hökmünde kabul edilýän zatlar bilen gurşun döretmek üçin gural hökmünde mazmunyň hakyky bahasynyň arasynda göni çyzyk çekip biler. Hakykatdanam, pikir liderliginde işewürlik gymmatyny görkezmegiň iň çalt we täsirli usullaryndan biridir.

Girdeji maksatlaryna ýetýär

Mazmuny satýanlar, kärhanalar üçin girdeji gazanmak ukybyna esaslanýar. Mazmuny birleşdirmek bilen, pikir liderligi arkaly göze görnüp duran girdeji gazanyp bilerler. Girdejini aýratyn kampaniýalara ýa-da mazmun böleklerine degişli etmegi has aňsatlaşdyrýar.

Mazmun has köp tomaşaçy üçin görünýär

Web sahypasy hökmünde esasy disk mazmuny neşir etmek we bu mazmunyň maksatly diňleýjilere ýetmegini üpjün etmekdir. Mazmuny näçe köp görse, şonça gowy. Mazmun sindikasiýasy, çap edilen mazmunyň gymmatyny aljaklar tarapyndan görülmegini üpjün edýär. Giriş gerimiňizi giňeltmek bilen, sindikasiýa markanyň tanalmagyny we ähli tagallalar üçin ýelmeşmegini ýokarlandyryp biler.

Mazmun sindikasiýasy nähili işleýär?

Häzirki wagtda mazmun sindikasiýa hyzmatlaryny hödürleýän 50-den gowrak dürli kompaniýamyz bar. Bu kompaniýalaryň köpüsi üçin proses düýpgöter deňdir.

Görkezilen hyzmatlar üçin iň amatly bahany almak üçin bu kompaniýalar “Cost Per Lead” (CPL) atly töleg ulgamyny dolandyrýarlar.

Mazmuny diňe iň laýyk diňleýjiniň görnüşine hödürlemek maksady bilen alyp barýan kampaniýalarynyň hersine gönükdirmegi özleşdirýärler. Bu kompaniýalary ulanýan web sahypalary, näçe köp nyşana alynsa, CPL-iň şonça ýokary boljakdygyna düşünýär, sebäbi köp okyjy öňde barýar.

Köp web sahypalary, bu sindikasiýa kompaniýalarynyň mümkinçiliklerini az býudjetden başlap, netijelerine haýran galsa, has gowy býudjet bilen gaýtalap synap görýärler. Gowy kompaniýa bilen hyzmatdaşlykda, töwekgelçilikleriňizi azaltmak we hasyllylygy ýokarlandyrmak üçin tejribelerinden peýdalanyp, öz rollaryny ýeterlik ýerine ýetirýärler.

Ondan öň köp sindikatlar hyzmat goldawyny bermedi, ýöne pudagyň ösmegi bilen öz hyzmatlarynda-da gowulaşýar.

Mazmun sindikasiýasy arkaly döredilen ösüş neşirleriň daşynda ösmeli. Mundan başga-da, satyn almaga taýyn ýa-da maksatly kärhanalaryň içinde boljak perspektiwalara gönükdirilen takyk maksatly usullary goşmak bilen, geljekki diňleýjileri huni aşak düşürmegi başarmaly.

Mazmun sindikasiýasynyň görnüşleri

Mazmun sindikasiýasynyň beýleki görnüşleri bar, meselem:

Mazmunyňyzy nirä birleşdirmeli?

Beýleki marketing strategiýalary ýaly, çemeleşmäňiz mazmun sindikasiýasynyň üstünligini kesgitleýär. Islegiňize baglylykda aşakda görkezilen wariantlaryň birini ýa-da birnäçesini ulanmagy karar edip bilersiňiz.

Sindikasiýa nokatlarynyň görnüşleri:

Netije

Mazmuny sindikasiýa, mazmunyňyzyň işlemeginiň iň çalt usullaryndan biridir. Iň irki döwürlerinde-de dogry ýerine ýetirilende höweslendiriji netijeleri berýär. Şeýle hem, markaňyzy yzygiderli ýokarlandyrýanlygy sebäpli uzak wagtlap dowam edýän we dowam edýän paýnamany döredýär. Mazmun sindikasiýasy bilen, mazmunyna maýa goýumlaryny, bahasyna ýokary baha berýän we girdejiňiz üçin döredýän tomaşaçylara görkezip sylaglaýarsyňyz.