Öz blogyňyzy açmak: Semaltdan maslahatlar

Sahypaňyzda ýa-da şahsy peýdalanmak üçin blog açmak size ajaýyp peýdalary getirip biler, hatda mazmun marketinginden has uly. Şeýle-de bolsa, blog açmakda eýýäm üstünlik gazanan köp adam bar. Bu ýerde öz blogyňyzyň bolmagy möhümmi diýen sorag ýüze çykýar?

Jogap hawa. “ Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Lisa Mitçel, blog ýazmagyň tarapyny saýlamagyň sebäplerini we üstünlikli blog gurmak üçin haýsy ädimleriň bardygyny düşündirýär.

Mazmun marketingi hiç ýere gidenok

Köp hünärmenler, satyn alyş kuwwatynyň tükenmegi, galp mazmundan hyýanatçylykly peýdalanmak we has gowy tehnologiýalaryň döremegi sebäpli mazmun marketinginiň ähmiýetiniň peseljekdigini çaklaýarlar. Emma hakykat, adamlar mazmuna hemişe aç galarlar. SEO we mazmun strategiýalarynda möhüm üýtgeşmeler bolup geçýär, emma mazmun henizem möhümdir. Üýtgeşiklik mazmunyň ösüşine we sarp edilişine täsir eder.

Tükeniksiz sanaw

Köp adamlar her bir bazar nokadynyň doludygyna alada edýärler, ýöne her gün diýen ýaly täze bloglar çykýar. Bir mowzuk açyp, belli bir diňleýjini nyşana almak üçin subtopiýa öwrüp bilersiňiz. Şeýle hem, täze mazmun öndürmek üçin bir mowzuga täzeçe çemeleşip bilersiňiz. Blog ýazmak bilen, edip biljek zatlaryňyzyň çägi ýok.

Tomaşaçylaryň ösüşi

Dünýäde internetiň barha elýeterli bolmagy bilen tomaşaçylaryň hem köpelmegine garaşylýar. Şonuň üçin okyjylaryň sany yzygiderli köpeler. Şol bir wagtyň özünde, her gün täze tendensiýalar peýda bolup, tomaşaçylaryň islegleri dürli-dürli bolar.

Ulanyş aňsatlygy

Blog açmak çalt we aňsat, esasanam Joomla we WordPress ýaly mugt mazmun dolandyryş ulgamlary bilen. Başlamak üçin tehnologiýa taýdan ökde bolmak hökman däl. Birnäçe sagadyň içinde täze blog açmak hakda köp zat öwrenip bilersiňiz.

Başlamak üçin näme gerek

Täze mazmun marketing strategiýasyna başlanyňyzda, näçe çalt başlasaňyz gowy bolar. Birinji ädim iň kyn, ýöne bu işe başlamagyňyza päsgel bermeli däldir. Aşakdaky maslahatlary ulanyň:

Bir ideýany ösdüriň

Galam we kagyz alyň we blog ýazmak isleýän zadyňyzy we näme hakda ýazmaga ukyplydygyňyzy ýazyň. Ikisi üçin iň oňat jogap tapmakdan gorkmaň, diňe geljekde ulanmak we arassalamak üçin käbir pikirleri ýazyň.

Gözlegleri geçiriň

Iseriňizde haýsy bloglaryň bardygyny, okyjylaryň olar hakda näme diýýänini we başgaça edip biljekdigiňizi öwrenmek üçin birnäçe gözleg geçiriň. Belli bir mukdarda gözegçilik etmek bilen, mümkin bolan bäsdeşlik artykmaçlygyny tapawutlandyrmak üçin esas bolar.

Domen bellige alyň

Bir mowzuk açyp, strategiýa barada ajaýyp pikirleneniňizden soň, has oňaýsyzlyklardan gaça durmak üçin abraýly domen adyny üpjün edijiden güýçli domen alyň.

Sahypaňyzy guruň

Domen adyny alanyňyzdan soň etmeli işiňiz, sahypaňyzy döretmek üçin platforma saýlamakdyr. Munuň artykmaçlygy, häzirki zaman platformalarynyň köpüsiniň SEO taýýardygy we soňrak üýtgeşmeler girizip bilersiňiz. Sahypalaryň baglanyşygyny, sahypalaryň atlaryny we URL-lerini pikir ediň.

Sosial media profilleriňizi dörediň

Sosial media profillerini döretmek täze yzarlaýjylary gazanmak, traffigi ýokarlandyrmak we diňleýjileriňizi çekmek üçin ajaýyp usuldyr.

Maksatlaryňyzy kesgitläň we meýilnamaňyza ýapyşyň

Postazmaly mazmunyňyzyň grafigini düzüň, näçe çalt ösjekdigiňize we bolgyň mahabatynyň haýsy kanallaryna gatnaşmaga taýýardygyňyzy kesgitläň. Bu tertibe ýapyşmaga we işe başlanyňyzda tagallalaryňyzy artdyrmaga synanyşyň.

Ilkinji ýazgyny ýaz

Ilkinji ýazgyny ýazanyňyzdan soň, hemme zat size aňsat bolar. Esasy zat, blogyňyzy yzygiderli öwrenmegi we işlemegi dowam etdirmekdir.

mass gmail